FINESTRETA    ÚNICA

El Col·legi Professional de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Tarragona, seguint la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i en compliment amb el disposat a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009), posa en funcionament la present Finestra Única per el accés telemàtic a tots els tràmits i gestions per l'exercici de la professió de Delineant, accessible a professionals, consumidors i usuaris, d'una manera senzilla i ràpida, agilitzant així tots els tràmits.


Es poden descarregar els fitxers.  Estan en format PDF, editable e imprimible.          Podeu baixar-vos l'editor PDF gratis en:   Descarregar Adobe Reader

Estatuts del Col·legi de Delineants de Tarragona (DOGC Nº 5687 -  6.8.2010)
Competència Professional (Paràmetres d'Intervenció Professional P.I.P)
Quotes col·legials

VISAT TELEMÀTIC  (Es necessita PASSWORD)


Per col·legiar-se, cal enviar per e-mail ó entregar en Secretaria la documentació següent:

  • Full de sol·licitud d'ingrés
  • Fitxa professional/Declaració jurada
  • Ordre de domiciliació bancària/es
  • Fotocòpia del TÍTOL, resguard o Certificat de sol·licitud, degudament compulsat (En Ajuntament, Notaria, etc...) o presentant l'original en Secretaría.
  • Fotocopia D.N.I.
  • 2 fotografies tipus carnet.
  • Abonar el import que li pertoqui segons la seva situació en el ingrés.

Model Full de sol·licitud d'ingrés
Model Fitxa professional / Declaració jurada
Model Ordre de domiciliació bancària Col·legi / Associació
Model Ordre de domiciliació bancària Lliure Professió
Model Full de sol·licitud d'alta com a col·legiat de Lliure Professió

Model Full de sol·licitud de baixa de Lliure Professió
Model Full de sol·licitud de baixa per jubilació
Model Full de sol·licitud de baixa voluntària
Model Full de sol·licitud de reingrés
Model Full de sol·licitud de la tarja de adherit,
  (Estudiants matriculats per l'obtenció de Títol de Tècnic Superior en Delineació)


Any 2.019 - Calendari convocatòria d'eleccions de part de la Junta Directiva, del Col.legi Professional, en format PDF
Any 2019 - Model Full de presentació com a candidat DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN, del Col.legi Professional, en format editable WORD

Any 2.019 - Calendari convocatòria d'eleccions de la Junta Directiva, de la Associació Professional de Delineants, en format PDF
Any 2.019 - Full presentació candidat MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN, de la Associació Professional Delineants, en format WORD


Si vol realitzar quelcom de suggeriment, modificació de dades, etc., pot fer-ho utilitzant aquest correu electrònic:  coldelta@tinet.cat

En compliment d'allò que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Col·legi Professional de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Tarragona, (d'ara en endavant, "Col·legi"), l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, estan en fitxers, el responsable dels quals és el 'Col·legi'. Podràs exercir el teu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en els termes i en les condicions previstes a la LOPD, adreçant-te a la direcció de la Seu Social, C/. Apodaca nº 20, 1er, de 43004-Tarragona, o per el correu electrònic adjunt.
Li demanem que comuniqui immediatament al "Col·legi" qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal, per que la informació que contenen els nostres fitxers, estiguin sempre actualitzats i no tinguin errors. així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i dades recollides, son exactes i veraços.