SECCIÓ DEDICADA ALS ESTUDIANTS DELS TÍTOLS DE DELINEANT T. S. EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
 

El Col·legi posa a l'abast d'aquestos estudiants la possibilitat d'adquirir la TARJA D’ADHERIT al Col·legi, de forma gratuïta i d'acord amb les especificacions següents:
Poden accedir a la pre-col·legiació, en qualitat d’estudiants, les persones que estiguin matriculades per a la obtenció dels títols oficials de Tècnic Superior, que habilitin per l’exercici de la professió regulada de Delineant, i no compleixin els requisits per ser admesos com a col·legiats.

Els estudiants no tindran dret a continuar integrats en el Col·legi amb aquesta situació de pre-col·legiació, en el moment que obtinguin el títol de Tècnic Superior i puguin accedir a la Col·legiació.

La pre-col·legiació permet als estudiants accedir a tots els serveis i avantatges del Col·legi com la resta de col·legiats però de manera gratuïta, a través de la TARJA D’ADHERIT.

La tarja tindrà una validesa anyal, i es renova fins que acabi els estudis, si no manifesta el contrari. Al titular-se, el Col·legi l’oferirà la col·legiació, dintre del 1er. any, amb la bonificació del 100% de la quota d’ingrés.

AVANTATGES DE LA  TARJA D’ADHERIT.
La pre-col·legiació permet als estudiants accedir a tots els serveis i avantatges del Col·legi com la resta dels col·legiats.
Començar a estar vinculat amb el Col·lectiu de delineants i T. S., que en un futur pròxim serà la vostre principal activitat professional.
Accés immediat a la borsa de treball, una vegada obtinguda la titulació, i col·legiar-se.
Participar amb preus especials, els cursos de formació de topografia amb GPS, de MDT, Autocad, Piping, Mesuratges, pressupostos, etc.
Gaudir dels diversos convenis i atractius descomptes que té el Col·legi amb cases comercials.
Rebre el FULL INFORMATIU que edita el Col·legi, sobre diversos aspectes de la nostra professió.
Assistir als Col·loquis i conferències que organitza el Col·legi.
Informació sobre les Normatives professionals.
Participar en les activitats de la festa Patronal de Santa Llúcia.
Assessoria Laboral, Fiscal i Jurídica.

Pots baixar-te el full de sol·licitud,  i trametre-ho al Col·legi.  Està en format editable,  PDF.  
e-mail:   coldelta@tinet.cat.

 

FAMÍLIES  PROFESSIONALS:

TÍTOL  DE  TÈCNIC  SUPERIOR:

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques
   
ARTS GRÀFIQUES Disseny Editorial
   
FABRICACIÓ MECÀNICA Construccions metàl·liques
Desenvolupament de projectes mecànics
   
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN IL·LUSTRACIÓ Il·lustració
   
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ Desenvolupament de projectes de instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
 

Real Decret de creació del Títol de Tècnic Superior de Projectes d' Obra Civil.