CONSELL   DE   COL·LEGIS   DE   DELINEANTS   DE   CATALUNYA:

El Consell de Col·legis de Delineants de CATALUNYA, es constitueix el mes de febrer de 1.984, al emparament de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, formant-lo els quatre Col·legis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Els Estatuts són aprovats el mes de març del mateix any.

DOMICILI:
La Seu oficial és al carrer Espronceda núm. 353, 1-4.    08027 - Barcelona
Telefono 93 265 36 72
 

MEMBRES I CÀRRECS:

Són Consellers Nats, els quatre Degans que l'integren, i són membres electes com a Conseller, un representant de cada Col·legi.
Entre els quatre membres electes com a Conseller, s'elegeix el President, Secretari i Tresorer.

A la darrera elecció, de data 17 de setembre de 2.013, va quedar constituïda la Junta amb els següents membres:
 

PRESIDENT Sr.   Pere Vegas i Ortega del Col·legi de Tarragona. (Conseller)
VICE-PRESIDENT 1er . Sr.   Jesús Arús i Fillola del Col·legi de Barcelona. (Conseller Nat)
VICE-PRESIDENT 2ón. Sr.   Jaume Guilera i Carví del Col·legi de Tarragona. (Conseller Nat)
VICE-PRESIDENT 3er. Sra. Eugenia Franch i Nicolás del Col·legi de Girona. (Conseller Nat)
VICE-PRESIDENT 4rt. Sr.   Juan José García i Yagüe del Col·legi de Lleida. (Conseller Nat)
SECRETARI Sra.  Montserrat Noro i Montrabeta del Col·legi de Lleida. (Conseller)
CONSELLER  AA.EE. Sr.   Enric Blanch i Esquerra del Col·legi de Girona. (Conseller)
CONSELLER Sr.   Antonio Matilla i Fernández del Col·legi de Barcelona. (Conseller)