E L     C O L · L E G I:

DEFINICIÓ DEL COL·LEGI:  

El Col·legi Professional de Delineants de Tarragona, inicialment creat pel Decret de la Presidència del Govern 219/1.973 de 8 de febrer i posteriorment contemplat dins el marc de la Llei 13/1.982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, així com el Decret 329/1.983, de 7 de juliol, d'aprovació del Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.  

Els Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona constitueixen el  Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya l'any 1.984.  
 
FINS COL·LEGIALS :  
El Col·legi Professional de Delineants de Tarragona tindrà com a fins essencials: 

 • a) Ordenar, dins el marc de les Lleis, i vigilar l'exercici de la professió. 
 • b) Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració. 
 • c) Defensar els interessos professionals dels col·legiats. 
 • d) Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.

DE LES CONDICIONS ACADÈMIQUES PER LA INCORPORACIÓ AL COL·LEGI:  

 • Per ésser admès al Col·legi caldrà tenir la titulació acadèmica que exigeixin les Lleis per exercir la professió i que s'estableixen en el Real Decret 777/1.998 i supeditant-se a totes les altres condicions que estableixin els Estatuts, si bé no serà indispensable l'exercici de la professió, ni serà exigible la pertinença a una determinada mutualitat.
 • Igualment, podran sol·licitar la seva incorporació al Col·legi, els futurs titulats, d'acord amb el Capítol IV del Títol I, de la Llei Orgànica 1/1.990
 • Els estrangers es podran incorporar o habilitar al Col·legi quan es complimentin els requisits per poder exercir a l'Estat espanyol la professió.
 • Des de la implementació plena de la Llei Orgànica 1/1990, d'0rdenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), per exercir com a Delineant Projectista cal trobar-se en possessió d’un deis títols de Tècnic Superior que especifica el Reial Decret 777/1998, ates que acrediten per a l’exercici d’una professió titulada.

Els nous Títols de Tècnic Superior son fruit de la impartició dels denominats cicles formatius de grau superior, als que s’accedeixen després de finalitzar el Batxillerat o la Formació Professional de Segon Grau, com a opció a la formació universitària.

Així doncs, els títols que actualment habiliten per a l’exercici de la professió en les seves diferents especialitats (Decrets 205/1997;  143/1997; 68/1996; 135/1998; 195/1997 i 85/2000), abasten les àrees de la indústria, la construcció i el disseny, així doncs, fan d’aquests Titulats un Tècnic modern, qualificat i interdisciplinari.

Pel que fa l’especialitat de construcció el Decret 205/1997, de 30 de juliol, estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció. Aquest Tècnic té una formació acadèmica que li capacita per dissenyar, calcular, valorar i representar tot tipus de projectes d’edificació i obra civil, així com les seves instal·lacions.

La competència general d’aquest Tècnic és intervenir en la redacció dels projectes de construcció i obra civil, realitzant o coordinant el seu desenvolupament i el seguiment de la planificació en l’execució de l’obra.

Els nostres professionals disposen de capacitat d’autonomia per donar solucions a les necessitats del projecte i possibles solucions constructives; les operacions de càlcul d’estructures, instal·lacions, superfícies, d’estat d’amidaments i pressupost; la representació gràfica del projecte; la redacció dels documents tècnics del projecte i l’aplicació de les tècniques de programació i control d’una obra.

En conclusió, el Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció esta plenament capacitat per a la redacció dels documents necessaris per a l’obtenció de Llicències d’obertures d’establiments comercials, industrials i de serveis dels annexos II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 1'Administració ambiental, expedients en petició d’expropiació de terrenys i de registres de solars, reformes i adaptacions en locals on no es modifiquin estructures, així com per a totes aquelles tasques que per semblança siguin competència de la professió.

DOMICILIS:  

 • Seu oficial a la ciutat de Tarragona , Carrer d'Apodaca núm. 20 - 1er.    43004 - Tarragona
  Per a correspondència:  Apartat de Correus núm. 632,       43080 - Tarragona.
  Telèfon: 977 23 35 14       
  Mòbil: 656.83.50.03
  Correu electrònic  
  coldelta@tinet.cat
  Pàgina WEB    http://www.usuaris.tinet.org/coldelta