Guia Didàctica  

Guia per als professors que vulguin desenvolupar
aquesta WebQuest amb els seus alumnes

  1. Objectius Generals d'aquesta Webquest:

     L'objectiu didàctic principal no és tant aprofundir en un contingut en concret sinó apropar la ciència als alumnes de segon cicle de secundària, fent-los veure que les aplicacions de la ciència a la vida quotidiana són molt àmplies, i que es poden fer experiments senzills amb coses que tenim a l'abast, motivant-los així per a l'estudi d'aquestes disciplines realitzant una investigació i un treball a partir de l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i el treball en grup.

  2. Objectius Específics - Àrea Curricular d'aquesta Webquest:

     Aquesta WebQuest està pensada fonamentalment per a l'àrea de les Ciències Experimentals, sobretot per les disciplines de Química i Física, i per tant, es basa en les competències bàsiques de l'àmbit tecnicocientífic, però també amb les de les TIC i transversalment amb competències bàsiques de l'àmbit social, laboral i lingüístic.

Competències bàsiques que es poden treballar en aquesta WQ en l'àmbit Tecnicocientífic, Social, Laboral i Lingüístic.

Competències bàsiques de les TIC

  3. Organització dels alumnes, coneixements previs, temporització i recursos:

Organització: en principi els alumnes s'haurien d'organitzar en grups de tres, però es pot adaptar a cada grup-classe de la manera que sigui més adequada.

Coneixements previs: per desenvolupar aquesta WebQuest, l'alumnat ha de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

 • Crear carpetes al disc dur

 • Fer anar un navegador

 • Guardar informació a les carpetes

 • Crear un document amb un processador de textos

 • Capturar imatges d'internet

 • Insertar les imatges capturades al document

 • Utilitzar el correu electrònic

 • Adjuntar arxius per correu electrònic
   

Temporització: aquesta WQ està pensada per unes 6 sessions d'uns 45 minuts de durada. La primera sessió, introductòria, servirà per organitzar els grups, conèixer el sistema d'avaluació, descobrir les tasques,  assimilar els dos primers apartats del procés i descobrir la GUIA DE TREBALL, (si us la imprimiu veureu més clar tot el procés a seguir) i iniciar el tercer apartat (tasca individual). Per aquest apartat dedicarem una segona sessió completa.  La tercera i la quarta sessió serviran per recopilar informació i alternar-ho amb la redacció de l'informe. En finalitzar la quarta sessió haurien d'enviar els informes. La cinquena sessió, terminal, seria per descobrir què hi ha darrera la porta, assumir els coneixements adquirits, i reflexionar i debatre sobre l'activitat realitzada. Si es duu a terme la tasca de tallers o experiments, això es faria durant la sisena sessió.

Recursos: per a realitzar aquesta WQ s'ha de disposar dels recursos seguents:

 • Un ordinador amb connexió a Internet per a cada grup de tres alumnes.

 • Software: processador de textos, correu electrònic (programa de correu electrònic o accés permès a un webmail).

 • Hardware de suport: impressora, escànner, càmara de fotos...

 • Bibliografia de suport: "¿Por qué el cielo es azul? La Ciencia para todos" - Javier Fernández Panadero. Ed. Páginas de espuma, 2003 (230 pàg.) // "¡Qué divertida es la ciencia!" i "Las 100 claves de la Ciencia" - GyJ Ediciones - Suplements dels nº 230 i 249 de la revista "Muy Interesante"

En el cas que es realitzi la tasca de grup de tallers o experiments, disposar d'una aula o suficient espai en una de les sessions per dur a terme els tallers proposats (veure) i tenir el material imprescindible per dur-los a terme.

  4. Avaluació:

     Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

 • Els ajuda a pensar,

 • Els orienta sobre el què s'espera d´ells.

 • Els fa fixar en tots els detalls.

 • Potser s’esforçaran a fer un millor producte final.

     També és útil per als professors que apliquin una WQ no disenyada per ells, perquè:

 • Els pot ajudar a adonar-se  d´allò que fa que un producte final sigui bo i per què.

 • Els dóna pistes d'on han de posar més èmfasi.

 • Els mostra quins detalls són més significatius.

 • Els indica cap on han de dirigir l´atenció de l'alumne.

 • Els dona arguments per a millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes.  

    En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses... conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de cerca, elaboració dels gràfics, producte final, la construcció del coneixement... Aquesta WQ serà avaluada pel professor/a mitjançant la Rúbrica d´Avaluació Global de la WebQuest, que a la vegada també pot servir d'eina d'autoavaluació pels mateixos alumnes.

 

  Consells pel professor/a que utilitzi la WQ:

     Si vols realitzar una activitat de WQ, com a coordinador de l'activitat de la WQ a l'aula i com a responsable de la mateixa, has de tenir clar que per dirigir els grups, garantir la participació de tots els alumnes, adaptar les activitats a cada grup-classe, o fer-los reflexionar sobre l'actitud i els procediments a seguir per assolir la tasca cal ser dinàmic, conductor, facilitador, i orientador o reorientador.

     Per tal de realitzar-la amb èxit hauries d'avaluar primer si la WQ és apropiada pel tipus d'alumnat al qual la vols orientar, això vol dir: visitar els enllaços proposats per veure si són adequats o no, afegir-ne, portar bibliografia de suport a l'aula, i si cal, limitar l'activitat si no es disposa de prou temps o adaptar-la al nombre de components del grup... La idea és que d'alguna manera us pugueu personalitzar l'activitat a realitzar i això es pot fer donant als alumnes un annex al principi on quedin clarament reflexades les modificacions que es duran a terme en el cas que n'hi hagi.
 

  Per assignar les claus o per qualsevol dubte, suggerència, modificació, etc:

Anna Casamitjana Robert 
ancr@tinet.org