<  Webquest: Curiostitats Científiques de la Vida Quotidiana - Anna Casamitjana - Curiositats i Enigmes de la Ciència

 

   Avaluació  

És important que considereu quines dimensions o aspectes seran més rellevants a l'hora d'avaluar-vos. Si penseu en tots aquests aspectes com si es tractés d'una autoavaluació com si vosaltres mateixos fossiu els professors veureu que podeu millorar en alguns aspectes.
Us podeu
imprimir aquesta pàgina com a guia (se us demanarà obrir una pàgina nova).

  AVALUACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL: 

Aspecte \ Criteri

Excel·lent
(4)

Satisfactori
(3)

Acceptable
(2)

Cal millorar
(1)

Total
(Punts)

Recerca i selecció
de la informació.
Qualitat Tècnica.

Utilitza amb bon criteri els enllaços proposats i la informació i pren nota dels més interessants. No es perd, no perd temps. Troba noves fonts d'informació.

Fa ús dels enllaços proposats i pren notes. No es perd. Cerca noves fonts d'informació.

Fa ús dels enllaços proposats i pren nota d'allò que és més rellevant, però es desorienta, no acaba de centrar la informació.

Fa ús d'algun dels enllaços proposats i no pren notes, es desorienta i no acaba de centrar la informació.

 

Contingut
de
l'informe.

La resposta donada és excel·lent. Ha comprès l'objectiu i n'ha tret conclusions interessants. No copia la informació. La resposta és força clara i mostra interès en el tema proposat. No copia la informació La resposta es basa en un contingut molt similar a la informació que es troba a Internet però es reforça d'altres fonts d'informació. La resposta és molt simplista. El contingut és calcat al que es troba a Internet.  

Organització de la tasca individual i organització de l'informe.

Segueix les pautes per assolir amb èxit la tasca. Bona planificació del temps i coherència. Elabora un bon informe amb criteri propi i relació de continguts en els diferents apartats.

Es planifica el temps, treballa amb coherència. Informe amb bona relació de continguts entre els diferents apartats.

Segueix les pautes però li cal suport per planificar-se. L'informe és coherent però hi ha poca relació de continguts entre els diferents apartats.

No s'organitza, no segueix una pauta concreta i no acaba de trobar relació entre els diferents apartats.

 

Qualitat lingüística

Llenguatge entenedor, vocabulari tècnic, coherència de les frases, lectura fluïda.

Llenguatge entenedor, vocabulari ric, coherència global, lectura fluïda.

Llenguatge estàndar, repetició de paraules, frases curtes, però de lectura correcta.

Llenguatge molt simple, frases curtes, frases soltes moltes faltes, dificultat de lectura.

 

Presentació.
Creativitat

Visualment atractiva, amb diferents colors o tipus de lletra per ressaltar els diferents graus. Creativa, afegeix imatges, fonts d'informació, comentaris, enllaços...

Visualment entenedora, apartats diferenciats. Afegeix imatges, fonts d'informació, algun comentari...

Visualment poc agradable, però amb apartats diferenciats i estructura correcta. No afegeix gaires comentaris ni fonts d'informació.

Poc entenedora, no gaire elaborada, No afegeix ni imatges, ni comentaris, ni enllaços ni fonts d'informació.

 

  AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP: 

Aspecte \ Criteri

Excel·lent
(4)

Satisfactori
(3)

Acceptable
(2)

Cal millorar
(1)

Total
(Punts)

Organització
del grup
 El grup s'organitza bé les tasques, discuteix de manera raonada el procediment i com dur a terme de manera global i conjunta l'objectiu. Les responsabilitats estan ben repartides.

 El grup s'organitza per dur a terme les tasques, i hi ha conscens a l'hora de clarificar com dur a terme el procediment peròs s'aprecia la figura d'un líder.

El grup discuteix com dur a terme la tasca, hi ha certa tensió per com dur a terme el procediment però s'arriba a un concens. Hi ha clarament un líder.

El grup no té interès en organitzar-se i porta a terme la tasca de manera individual. Actitud negativa pel treball en grup.

 

Implicació

El grup s'implica en les tasques comunes i dóna suport en les tasques individuals. S'observa cooperació de grup en la tasca individual.

El grup s'implica en les tasques comunes i intenta ajudar en les tasques individuals. S'observa cooperació en la tasca individual.

El grup posa interès en les tasques comunes però necessita suport del professor i no s'aprecia gaire col·laboració en la tasca individual.

El grup no s'implica gaire en les tasques comunes i el treball és molt individualista. Demana contínuament ajuda al professor.

 

Activitat Pràctica (TALLER)
(en el cas que es dugui a terme)

El grup duu a terme l'experiència implicant-se de manera conjunta i cooperativa.

El grup duu a terme l'experiència de manera conjunta.

El grup realitza l'experiència segons les indicacions però no mostra gaire interès.

El grup realitza l'experiència sense motivació, no s'implica i es fa de manera individual.